KASUTUSTINGIMUSED

 

1.      ÜLDLEPING

1)     SoulFood OÜ (Eesti), registreerimisnumber 12614144, aadress: Lääne 18, 80045 Pärnu, Eesti – NAUDE, tagab veebilehel www.naudenaturals.com edaspidi – Veebileht kättesaadava sisu ning osutab teenuseid vastavalt allpool toodud tingimustele. , tarnepoliitika, tagastuspoliitika, muud tingimused, samuti tegevuspoliitika, mille kirjeldus on veebisaidil postitatud seoses teatud funktsioonide, funktsioonide või kampaaniate ning klienditeenindusega, mis kõik loetakse osaks ja mis sisalduvad käesolevates tingimustes (edaspidi ühiselt Tingimused). Veebisaidi VEEBIPOE jaotises autentides kinnitate, et olete käesolevad nõuded ja tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega piiranguteta ja piiranguteta.

2)    Kui tarbija ostab NAUDE Veebilehel pakutavat kosmeetikat, edaspidi – Kaup, interneti vahendusel müügiks, loetakse sellist vastastikust kokkulepet kauglepinguks ja selle suhtes kohaldatakse kauglepingut reguleeriva Eesti Vabariigi seaduse sätteid, sh. kuid mitte ainult Eesti Vabariigi seadus „Tarbijaõiguste kaitse seadus“, Eesti Vabariigi MK määrus „Kauglepingu määrus“.

3)    Kui Veebilehel kauba tellinud või ostnud klient puudub teo- või teovõime, vastutab toodete tellimise ja eest tasumise eest selle isiku seaduslik esindaja (nt vanemad, eestkostjad). Tellimus on eeltoodud olukorras tagasivõtmatu, samuti ei kuulu tasutud ostuhind tagastamisele.

4)    Kauba ostmise distantsleping loetakse sõlmituks Kauba eest tasumise hetkest.

 

2.     PRIVAATSUS

1)     NAUDE kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele, füüsilise isiku andmete töötlemisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679. 27. aprilli 2016. aasta määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ.

2)    NAUDE töötleb teie isikuandmeid erinevatel viisidel mitmel eesmärgil, olenevalt sellest, kas olete registreeritud kasutaja (vt punkt 2.2), registreerimata kasutaja (vt punkt 2.3), on taotlenud uudiskirjade saamist (vt punkt 2.4). Teave küpsiste kasutamise kohta on saadaval privaatsuspoliitikas.

3)    NAUDE ei kasuta ega jaga teie veebis edastatud saadud teavet ilma seadusliku aluseta. NAUDE on kohustatud avalikustama isikuandmeid riigi- ja vallaametnikele seadusega ettenähtud juhtudel. Me oleme sunnitud avaldama tarbija isikuandmeid, kui see on seadusega ette nähtud.

4)    NAUDE võib teie isikuandmeid statistilistel eesmärkidel kokkuvõtlikult töödelda, et analüüsida ja täiustada pakutavaid teenuseid.

5)    NAUDE võtab kõik võimalikud meetmed teid puudutavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks, et kaitsta neid varguse, kaotsimineku, kuritarvitamise, samuti volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja kahjustamise eest.

 

3.     ÜLDÕIGUSED

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on teil järgmised õigused:

– taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;

– nõuda võimaluste piires oma isikuandmete parandamist või kustutamist;

– taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või vastuväiteid;

– taotleda võimaluste piires oma isikuandmete teisaldamist (ülekantavus);

– isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta;

– esitada kaebus riiklikule isikuandmete kaitse järelevalveasutusele;

– võtta ühendust NAUDEga ja saada lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

NAUDE kontaktandmed:

SoulFood OÜ

Lääne 18, 80045 Pärnu, Eesti

email: info@naudenaturals.com

 

4.     REGISTREERITUD KASUTAJA

KONTO LOOMINE

1)     Veebilehel registreerumisel ja oma kliendikonto, edaspidi – Konto, loomisel kasutatakse Teie isikuandmeid Kauglepingu sõlmimisel sidekanalina kasutatava Konto loomise ja hooldamise lepingu sõlmimiseks NAUDE-ga.

2)    Konto loomisel kinnitate, et olete kursis, et sisestatud andmeid töödeldakse konto loomiseks ja haldamiseks, sealhulgas teie soovide nimekirja ja ostuajaloo koostamiseks ja säilitamiseks, ning saadate teile teavet distantsi sooritamise kohta. leping, näiteks teave tellimuse täitmise kohta, tellimuse uuendused.

3)    NAUDE peab saama ja töötlema Teie isikuandmeid, et sõlmida Kauglepingut kasutades Kontot suhtluskanalina. Kui te nimetatud isikuandmeid ei esita, ei saa te kontot luua ega sõlmida kauglepingust.

4)    Lisaks kasutatakse ostuajaloos sisalduvat teavet NAUDE poolt pakutavate teenuste ja tootepakkumiste täiustamiseks, lähtudes NAUDE õigustatud huvist koguda teavet pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi kohta.

5)    Kontol sisalduv teave sõlmitud kauglepingute (ostetud toodete) kohta, sealhulgas kogu teiega suhtlemise kohta, säilitatakse tõendina Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta. Seda teavet säilitab NAUDE lähtudes õigustatud huvist kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

6)    Teie isikuandmeid Konto loomise ja haldamise ning Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta töötlevad ainult NAUDE ja meie äripartnerid, kes pakuvad kohaletoimetamisteenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

7)    Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni konto kustutamiseni või kuni Eesti Vabariigi seadustes sätestatud säilitamisperioodi lõppemiseni või kohtusse hagi esitamise aegumise lõppemiseni, olenevalt sellest, kumb kuupäevast saabub hiljem.

 

5.     MITTEREGISTREERITUDKASUTAJA

KAUGLEPINGU SÕLMIMINE

1)     Kauglepingu sõlmimiseks peab NAUDE hankima ja töötlema tellimuse vormistamise vormis märgitud isikuandmeid. Kui te oma isikuandmeid ei esita, ei saa te kauglepingut sõlmida.

2)    NAUDE kogub ja salvestab teavet teie ostude ajaloo kohta eesmärgiga täiustada pakutavaid teenuseid ja tooteid, lähtudes NAUDE õigustatud huvist koguda teavet pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi kohta.

3)    Kontol sisalduv teave sõlmitud kauglepingute (ostetud toodete) kohta, sealhulgas kogu teiega suhtlemise kohta, säilitatakse tõendina Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta. Seda teavet säilitab NAUDE lähtudes õigustatud huvist kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

4)    Teie isikuandmeid Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta töötlevad ainult NAUDE ja meie äripartnerid, kes pakuvad kohaletoimetamisteenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

5)    Selle eesmärgi piires töödeldakse teie isikuandmeid kuni seaduses sätestatud andmete säilitamise tähtajani aegub Eesti Vabariigi seaduste järgi või aegub kohtusse hagi esitamise aegumistähtaeg, olenevalt sellest, kumb saabub hiljem.

 

6.    ARVUSTUSED

1)     Kauba kohta arvustuse jätmisel nõustute, et Teie nimi, Kaubale antud hinnang ja arvustus avaldatakse Veebilehel. Veebisaidile ja NAUDE pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi parandamiseks. Veebilehele postitatud arvustused kustutatakse ainult siis, kui konkreetne toode pole enam pakkumisel.

2)    Vajadusel võib NAUDE Teiega telefoni teel või elektrooniliselt ühendust võtta, et lahendada kõik probleemid, mis on seotud teenuse või tootega, mille kohta olete arvustuse jätnud. Pärast teiega ühenduse võtmist lõpetab NAUDE teie telefoninumbri või e-posti aadressi kasutamise seoses arvustusega.

3)    Teie isikuandmeid seoses arvustuse postitamisega töötlevad NAUDE ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

 

7.     UUDISKIRJAD

1)     Kui nõustute saama uudiskirju meili teel, nõustute, et NAUDE saadab teie esitatud e-posti aadressile mitmesuguseid kaubanduslikke teateid.

2)    Kaubanduslike teadete (nt tutvustused, eripakkumised) taotlemisel nõustute, et NAUDE töötleb teie isikuandmeid, mille esitate registreerimisvormis ja tellimuse vormistamise vormis, sealhulgas teie geograafilist asukohta ja ostude ajalugu.

3)    Teie isikuandmeid seoses äriteadete saatmisega töötlevad ainult NAUDE ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja platvorme meilide saatmiseks. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

4)    NAUDE töötleb teie isikuandmeid teile sobivate ja asjakohaste äriteadete saatmiseks. NAUDE teostab erinevat tüüpi profiilide koostamist, kogudes teie esitatud teavet, et analüüsida, millised teenused ja tooted võivad teile huvi pakkuda ning saata teile sobivaid äriteateid.

5)    Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni ajani, mil te tühistate oma nõusoleku kaubandusteadete saamiseks või teatud juhtudel kuni vajadus säilitada tõendeid saadud nõusoleku kohta.

6)    NAUDE peatab äriteadete saatmise niipea, kui teie taotlus on töödeldud. Arvestage siiski, et taotluste töötlemine sõltub tehnoloogilisest suutlikkusest teie päringule reageerida, mis võib kesta kuni viis päeva.

 

8.    SAIDI EESMÄRK

Selle saidi loovad ja haldavad NAUDE ja selle levitamispartnerid. Sait on loodud töötama tõhusalt ettevõtetevahelise suhtluse platvormina, bränditoodete veebimüügiplatvormina ning teabeallikana kogu toodete ja ettevõttega seotud teabe jaoks.

 

9.    TOOTED JA TEENUSED ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS

Saidil saadaolevad tooted ja teenused ning nende näidised, mida me teile pakkuda võime, on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Te ei tohi müüa ega edasi müüa ühtegi meilt saadavat toodet või selle näidist. NAUDE jätab endale õiguse ette teatamata tühistada või vähendada mis tahes täidetava tellimuse või teile pakutavate toodete või teenuste kogust, mis meie arvates võivad meie ainuisikulise äranägemise järgi kaasa tuua meie tingimuste rikkumise.

 

10.  TEABE TÄPSUS

Püüame oma tooteid saidil kirjeldades olla võimalikult täpsed. Kui tootega seotud teave (kirjeldus, värvid jne) on muutunud, ei saa NAUDE garanteerida, et veebilehel avaldatud andmed sisaldavad igal hetkel kõiki viimaseid uuendusi.

 

11.    INTELLEKTUAALOMAND

Kogu saidil saadaolev teave ja sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kaubamärgid, logod, teenusemärgid, tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid, andmekogud ja tarkvara, ning nende koostamine ja korraldamine (koos “Sisu”) on NAUDE, meie sidusettevõtete, partnerite või litsentsiandjate omand ning seda kaitsevad Eesti Vabariigi seadused ja muud intellektuaalomandi kaitset reguleerivad rahvusvahelised seadused, sealhulgas autoriõigusi ja kaubamärke reguleerivad seadused. Meie kaubamärke ei tohi ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ühelgi viisil kasutada.

 

12.  KAUBAD

1)     Kaubad – NAUDE poolt müüdavad kosmeetikatooted ei ole toiduained ja neid ei saa kasutada toiduna. NAUDE on astunud vajalikke samme tagamaks, et tema müüdavat kosmeetikat, edaspidi Kaubad, ei saaks eksitada oma kujunduse, eelkõige vormi, lõhna, värvi, välimuse, pakendi, märgistuse, mahu või suuruse poolest. toiduaine ning ei kujuta ohtu tarbija tervisele ja ohutusele.

2)    NAUDE ei luba kasutada eksitavaid väiteid Kauba tõhususe ja kosmeetikatoodete muude omaduste kohta tarbijate jaoks ning järgib kosmeetikatoodete valmistamisel hea tootmistava põhimõtteid.

3)    NAUDE kaubad koosnevad kosmeetikas sisalduvatest looduslikest komponentidest ja on inimeste elule, tervisele ohutud, keskkonnasõbralikud ning vastavad kaupade ja teenuste ohutuse seaduse sätetele nii Eesti vabariigi kui ka rahvusvaheliste eeskirjadega, sh Euroopa Ülemkogu direktiiviga nr 2001/95/EMÜ toodete üldise ohutuse kohta, Euroopa Ülemkogu direktiiviga nr 87/357/EMÜ liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. toodete kohta, mis näivad olevat teistsugused kui nad on, ohustavad tarbijate tervist või ohutust.

 

13.   HINNAPOLIITIKA

1)     Hinnad saidil www.naudenaturals.com on kõik eurodes. Kuigi püüame oma hindu alati ajakohasena hoida, ei saa me garanteerida, et tellimuse esitamise ajal kuvatud hinnad vastavad sellel hetkel toodetele kehtivatele õigetele hindadele. Kui saame teie käest tellimuse, millel on märgitud hind, mis erineb sel ajal veebisaidil olevast, võtame teiega ühendust ja pakume võimalust teie tellimus tühistada. Kui meil ei õnnestu teiega lühikese etteteatamisega ühendust võtta, loetakse teie tellimus automaatselt tühistatuks ja teile tagastatakse kõik konkreetse tellimusega seotud maksed.

2)    Kõikidele hindadele lisandub käibemaks või muud müügimaksud, kui need on kohaldatavad. Olenevalt kohaletoimetamise sihtkohast võivad teie tellimusele kehtida täiendavad saatmistasud, mis on selgelt näidatud enne makse esitamist ja sisalduvad tellimuse kogumaksumuses.

3)    Kõik tollid ja maksud, mis tuleb tasuda saadetise kättesaamiseks teie kohaletoimetamise sihtkohta, peate tasuma teie. NAUDE ei ole kohustatud teid teavitama sellistest tollimaksudest ega maksudest ühelgi ajal enne või pärast seda, kui olete veebisaidil www.naudenaturals.com tellimuse esitanud.

4)    Kõiki meie tarneid käsitletakse usaldusväärselt ja kiiresti. Palume teil tutvuda meie toodete tellimisjuhistega, et saada teada tarne ja teostamise korraldus ning mõista tasuta kohaletoimetamise ja täiendavate kohaletoimetamise tasude tingimusi.

 

14.  TAGASTUSPOLIITIKA

Tellitud ja tarnitud tellimuste tagastamine toimub juhtumipõhiselt, järgides lihtsaid protseduure. Palume teil tutvuda meie tellimisjuhistega, veendumaks, et olete teadlik toote tagastamise võimalustest ning saada teavet ja lepingu tühistamise tingimusi.

 

15.  KASUTAJA VASTUTUS

Saidile juurdepääsul või selle kasutamisel peate järgima neid tingimusi ning saidile postitatud erihoiatusi või -juhiseid juurdepääsu või kasutamise kohta. Te peate tegutsema alati vastavalt seadustele, tavadele ja heas usus. Te ei tohi teha mingeid muudatusi ega muudatusi saidil ega sellel saidil ilmuda võiva sisu või teenuste osas ning see ei tohi mingil viisil kahjustada saidi terviklikkust ega toimimist. Ilma et see piiraks käesolevate tingimuste mis tahes muu sätte üldistust, vastutate kõigi nendes tingimustes sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral ettevaatamatusest või tahtlikult kõigi kahjude ja kahjude eest, mida see võib NAUDE-le põhjustada, meie sidusettevõtted, partnerid või litsentsiandjad.

 

16.  KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Me ei vastuta muude saidile lingitud või sellelt pärinevate veebisaitide sisu eest. Saidil kuvatavad lingid on mõeldud ainult mugavuse huvides ega ole meie, meie sidusettevõtete ega meie partnerite kinnitus viidatud sisu, toote, teenuse või tarnija kohta. Veebisaidivälistele lehtedele või muudele veebisaitidele linkimine või linkimine toimub teie enda riisikol. Me ei vastuta mingil moel saidile lingitud või sellelt pärinevate veebisaitide uurimise ega hindamise eest ega garanteeri nende pakkumisi ega võta endale mingit vastutust nende tegevuste, sisu, toodete või teenuste eest. lehekülgi ja veebisaite, sealhulgas, kuid mitte ainult, nende privaatsuspoliitikat ning tingimusi. Peaksite hoolikalt üle vaatama kõigi teiste külastatavate veebisaitide tingimused ja privaatsuspoliitikad.

 

17.  VASTUTUSE PIIRAMINE

1)     Nõustute, et vastavalt kohaldatavatele seadustele ei vastuta NAUDE (olenemata sellest, kas kokkuleppel, hooletusest või muul viisil) ühelgi juhul teie saidi kasutamisel tekkivate katkestuste või vigade eest.

2)    Nõustute, et vastavalt kohaldatavatele seadustele ei vastuta NAUDE mitte mingil juhul (a) äritegevuse katkestamise eest (ei ole kokkuleppel, kahju (sh hooletuse) või muul viisil); (b) saidile juurdepääsu viivitused või juurdepääsu katkestused; (c) andmete edastamata jätmine, valesti edastamine, riknemine, hävitamine või muu muutmine; (d) mis tahes kaotus või kahju, mis on tekkinud saidil suhtlemise või veebisaidiväliste linkide olemasolu tõttu; (e) arvutiviirused, süsteemirikked või tõrked, mis võivad ilmneda seoses saidi kasutamisega, sealhulgas hüperlingi ajal kolmandate osapoolte veebisaitidele (f) mis tahes ebatäpsused või väljajätmised sisus või (g) meie mõistlikust kontrollist sõltumatud sündmused.

3)    NAUDE ei vastuta mis tahes kaudsete, eriliste, juhuslike ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud kasum), mis on seotud saidiga või teie saidi kasutamisega (või suutmatusega seda saiti kasutada), olenemata tegevuse vormist, kas see on kokkuleppel, kahju (sealhulgas hooletus) või muul viisil, isegi kui meile on antud nõu kahju tekkimise võimalusest.

 

18.  AUTORIÕIGUSE KAEBUSED

1)     Kogu selle saidi sisu, kirjavahetus (e-posti või posti teel) ja turundusmaterjalid, mida kasutatakse saidi reklaamimiseks kolmandate osapoolte ressurssides, on NAUDE omand. Sisu mis tahes osa või kogu sisu reprodutseerimine või taasavaldamine on keelatud, välja arvatud järgmistel eesmärkidel:

2)    Litsents isiklikuks kasutamiseks kopeerimiseks:

3)    Võite teha sisust koopiaid või osi printida mõistlikuks isiklikuks kasutamiseks.

4)    Litsents piiratud kasutamiseks kopeerimiseks või uuesti avaldamiseks:

5)    Võite teha materjalist koopiaid nii trükituna kui ka digitaalselt kolmandate osapoolte kasutamiseks ainult siis, kui tuvastate sisu ja materjalide allikana NAUDE saidi, lisades URL-i (https://www.naudenaturals.com ) mõnele neist eksemplaridest, mis avaldatakse uuesti. Samuti peate teavitama kõiki kolmandaid isikuid, kellega neid koopiaid jagate, et selliste koopiate uuesti avaldamise korral tuleks kõigi materjalide allikaks märkida NAUDE sait koos URL-iga (https://www. .naudenaturals.com).

 

19.  HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama ja kaitsma meid mis tahes kahju, kaotuste või kulude eest, samuti advokaaditasude eest, mis tulenevad mis tahes kolmanda isiku tegevusest või nõudest, mis tuleneb nende tingimuste rikkumisest, mis tahes vigadest teie esituses selle saidi kasutamisel.

 

20.VAIDLUSED

Seoses mistahes vaidlusega veebilehe üle reguleerivad kõiki veebilehe kasutustingimustega seotud õigusi, kohustusi ja tegusid Läti Vabariigi seadused, nagu kasutustingimused oleks leping, mis sõlmiti ja täideti täies ulatuses Eestis.

Lepingu sõlmivad pooled kinnitavad siinkohal, et nad üritavad lahendada mistahes vaidlused seoses veebilehe külastuse või selle kauglepingu täitmise, tõlgendamise või lõpetamisega vastastikuste läbirääkimiste teel.

Kui pooled ei suuda lahendada tekkivaid vaidlusi rahumeelsete vastastikuste läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik vaidlused, lahkarvamused või nõuded Eesti Vabariigi kohtutes. Juhul kui olete mistahes viisil rikkunud või ähvardanud rikkuda meie, meie tütarettevõtete, partnerite või litsentseerijate intellektuaalomandi õigusi, võime taotleda ettekirjutust või muud asjakohast toetust mistahes kohtus ja te nõustute sellise mistahes kohtu erandliku kohtualluvuse ja kohtumõistmispaigaga.

Pooled on kokku leppinud kohtumõistmispaigas ja vaidluste lahendamise menetluses kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I).

Kui NAUDE ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus selle üle, kas nende vahel sõlmitud lepingu sätted on õiglased, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku tarbijakaitseasutuse poole.

Kui NAUDE ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus füüsiliste isikute andmekaitse üle, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse poole.

 

21.  ÜLDSÄTTED

Käesolevaga nõustute, et kasutustingimused kujutavad endast lepingut teie ja NAUDE vahel seoses veebilehe ja selle sisu teiepoolse kasutamisega.

NAUDE -l on õigus tingimusi igal ajal muuta ja täpsustada, avaldades muudatused veebilehel ja märkides ära viimase uuenduse kuupäeva või saates teile muudatuste kohta meili, juhul kui NAUDE leiab, et muudatused võivad olla teie jaoks olulised. Kõik kasutustingimuste muudatused jõustuvad peale veebilehel avaldamist. Jätkates veebilehe kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate nõustumist muudatustega. NAUDE jätab endale õiguse lõpetada või tagasi võtta mistahes õigused, mis on nende kasutustingimuste alusel antud. Teil tuleb selliste tagasivõtmiste või muudatustega nende jõustumisel nõustuda, sealhulgas lõpetada vajaduse korral selle veebilehe kasutamine.

Need tingimused ei ole tõlgendatavad partnerluse või mistahes ühisettevõtte loomisena teie ja NAUDE vahel. Juhul kui NAUDE ei suuda veenda teid kasutustingimusi täitma, ei mõjuta see meie õigust taotleda kasutustingimuste täitmist enne või pärast seda juhtumit. Kui nende kasutustingimuste mistahes sätet ei saa kohaldatava õigusakti alusel täita või see on kohaldatava õigusakti alusel kehtetu või tunnistatakse kohaldamatuks või kehtetuks mistahes kohtuvälise või kohtuotsusega, ei muuda see neid kasutustingimusi tervikuna kehtetuks või kohaldamatuks. Käesolevaid kasutustingimusi tuleb sel juhul muuta vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele võimaluste piires nii, et need kajastaksid poolte esialgset kavatsust algsete kasutustingimuse kohaselt.

 

22. VÄÄRAMATU JÕUD

NAUDE ei ole vastutav mistahes viivituste, kohustuste täitmise nurjumise või mistahes muude tõrgete eest, mille põhjustavad meie mõjuvõimu alt väljajäävad olukorrad ja takistused, sealhulgas, kuid mitte ainult streigid, valitsuse tegevus, sõjad või rahvuslikud kriisiolukorrad, terrorismiohud või -aktid, keskkonna- või kliimamuutused, kolmanda poole kohustuste mittetäitmine, internetiühenduseprobleemid ning tark- ja riistvara häired. Sellise vääramatu jõu toimumise korral üritame viivitused võimalikult kiiresti likvideerida.